Wij vinden betrokkenheid van ouders bij de school erg belangrijk. Ouders kunnen binnen onze school ook een rol vervullen in de oudervereniging of (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

Oudervereniging (OV)

Obs Driespan heeft een actieve oudervereniging. Ze helpen bij allerlei activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, oud papier en dergelijke. De OR vergadert een aantal maal per jaar. Eens per jaar is er een zakelijke ouderavond. Op deze avond krijgt u een verslag van de penningmeester en een beschrijving van alle activiteiten die de OR gedurende het afgelopen jaar heeft ondernomen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van obs Driespan behartigt de belangen van de kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Met een positief-kritische houding zijn zij een sparringpartner voor de directeur en nemen we ten aanzien van het beleid een standpunt in namens de ouders en de personeelsleden.

De MR heeft over beleid instemming-, advies- en/of initiatiefrecht. Samen met de directie staan ze voor een gezond beleid waarbij de leerlingen van onze school kunnen floreren. Enkele vaste onderwerpen die elk jaar terug komen zijn: de schoolgids, begroting, het formatieplan en het vakantierooster. De vergaderingen zijn openbaar en mogen bijgewoond worden.

De MR bestaat uit:

Mieke Bergman – Voorzitter (ouder van Ine)

Fabiana Holvast (ouder van Myla)

Henk Cazemier (ouder van Iris en Louise)

Juf Geke van der Hende – secretaris

Juf Gerbrich van Pelt

Meester Klaas Kruiger – vice-voorzitter

De MR van obs Driespan is per mail te bereiken op mrdriespan@ultiemonderwijs.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.

Klik voor meer informatie op de volgende link: GMR Ultiem